Všeobecné obchodní podmínky

 

Všeobecné Obchodní Podmínky

 

Orga Šedek s.r.o.

Vavrečkova 5262, 760 0I Zlín

IČO: 09553321
Nejsme plátcem dph

 

1. Obecná ustanovení

II. Objednávka

III. Kupní cena, daňový doklad

IV. Odstoupení od kupní smlouvy a garance vrácení peněz

V. Reklamační řád

VI. Odpovědnost

VII.Ochrana osobních údajů

VIII. Závěrečná ustanovení

 

Oddíl I. - OBECNÁ USTANOVENÍ

 

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně jedné je Orga Šedek s.r.o., se sídlem: Vavrečkova 5262, 760 01, ZLÍN, IČ: 09553321 (dále jen "Prodávající") a na straně druhé Kupující. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Předmětem koupě, kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek https://jirisedek.com a https://orgasedek.com, je prodej online školení a marketingových materiálů. (dále jen předmět koupě). Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích stran. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru prodávajícího k této tématice.

 

Oddíl II. - OBJEDNÁVKA

 

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky. Kupující objednává předmět koupě vyplněním a odesláním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit chyby. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. kupující se zavazuje uhradit kupní cenu a prodávající se po uhrazení kupujícím zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího, tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami pro nákup na webových stránkách https://www.jirisedek.com/vop a že s nimi souhlasí.

 

Oddíl III. - Kupní cena, daňový doklad

 

Faktura – Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad-fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení produktu. Prodávající není plátcem DPH. Možnosti plateb – Bankovním převodem na bankovní účet uvedený v daňovém dokladu. Forma platby – Platba je možná pouze jednorázově. Splátkový prodej není možný. Dodací podmínky – Kupující, který řádně uhradí veškeré závazky vůči prodávajícímu, získá e-mailem přístup k zakoupenému produktu. V případě koupi hmotného produktu, bude kupujícímu doručen na zadanou poštovní adresu nejpozději do 7 mi pracovních dní.

 

Oddíl IV. - Odstoupení od kupní smlouvy a garance vrácení peněz

 

Dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 sb.) má kupující právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Za své produkty Prodávající kromě zákonné lhůty ručí i vlastní zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz. Při objednání online produktu má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to nejpozději do 14 dnů od uskutečnění objednávky. Odstoupení může nakupující provést elektronickou formou na e-mail: podpora@jirisedek.com s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně produktu. Částka bude vrácena nejpozději do 7 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy bude kupujícímu znemožněn přístup do členské sekce.

 

Oddíl V. - Reklamační řád

  1. Uplatnění práv z vadného zboží se řídí právními předpisy České republiky, není-li v těchto VOP ujednáno jinak.
  2. Kupující je povinen uplatnit práva z vadného zboží písemnou formou neprodleně po zjištění vadnosti zboží, nejdéle však do 2 let od dodání díla a to na adresu prodávajícího.
  3. Záruční doba zboží je 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím.
  4. Při uplatnění práv z vadného zboží je kupující povinen popsat vadu, předložit objednávku a doklad o zaplacení prodávajícímu.
  5. Prodávající se zavazuje posoudit uplatnění práv z vadného zboží do 30 dnů po obdržení všech nutných dokumentů k posouzení oprávněnosti požadavku kupujícího. V případě nemožnosti dodržení výše uvedené lhůty, je zhotovitel povinen se dohodnout na náhradním termínu vyřízení reklamace.
  6. Vady zboží se nevztahují na - neznalost práce s softwarovým vybavením potřebným k používání zboží, na chyby/vady bežných aplikací (jako např. MS OFFICE, Acrobat Reader apod.), na nedostatečnou výkonnost hardware vybavení kupujícího, na drobné překlepy v popisech zboží, na poškození způsobená přenosem dat apod.

 

Oddíl VI. - ODPOVĚDNOST

 

Zabezpečení – Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Odpovědnost za obsah webu – Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

 

Oddíl VII. - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Prohlášení prodávajícího – Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které kupující zadává v objednávce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím. Osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám. Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající prostřednictvím elektronické komunikace zasílal svá obchodní sdělení, případně nabídky svých obchodních partnerů, a to na dobu do odvolání souhlasu. Ze zasílání těchto obchodních sdělení se lze kdykoliv jednoduše odhlásit kliknutím na odhlašovací odkaz v patičce všech zpráv emailové komunikace prodávajícího. Více informací o ochraně osobních údajů najdete na: https://www.jirisedek.com/ochrana-osobnich-udaju

 

Oddíl VIII. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.12.2020. Prodávající si vyhrazuje právo na změny těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://www.jirisedek.com/vseobecne-obchodni-podminky a je označena datem účinnosti. Veškeré nové objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

 

Za Orga Šedek s.r.o.

Jiří Šedek
+420 721 274

TOP