VOP & GDPR

Všeobecné obchodní podmínky

Zásady ochrany osobních údajů

1. Všeobecné obchodní podmínky

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují obecná práva a povinnosti mezi kupujícím (dále „klientem“) a společností Šedek & partner s.r.o., IČO: 01995448, se sídlem Vršava I/7151, 760 01 Zlín, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 107118 („Společnost“ nebo „Jiří Šedek“). VOP se vztahují na proces prodeje fyzických a digitálních produktů (dále “Produktů”) a poskytování služeb, zejména online kurzů, živých akcí, vzdělávacích programů a konzultací (dále jen “Služeb”) objednaných na webu jirisedek.com a přidružených webových stránkách pro jednotlivé služby a produkty.

2. Objednání Produktů a Služeb

2.1. Klient odesláním své poptávky či objednávky potvrzuje svůj souhlas se všemi podmínkami a je plně seznámen s těmito VOP.Užívání Produktů či Služeb podléhá objednávce služeb či předplatného (dále jen „Objednávka“) a podmínkám této smlouvy, které mohou být čas od času aktualizovány. Vaše smlouva s námi zahrnuje také Zásady ochrany osobních údajů dostupné na https://jirisedek.com/ochrana-osobnich-udaju

2.2. Služby a produkty si lze objednat prostřednictvím webových stránek www.jirisedek.com, přidružených webů uzpůsobených pro jednotlivé produkty (dále jen „webové stránky“) nebo v Členské sekci viz bod 4. VOP.

2.3. Kupní smlouva mezi klientem a Společností je platná až po uhrazení kupní ceny. V případě předplatného nebo platby na splátky má klient právo na přístup k produktu po uhrazení první platby.

2.4. Klient bere na vědomí, že Společnost má právo neuzavřít kupní smlouvu nebo odstoupit od kupní smlouvy, zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu včetně VOP.

3. Cenové a platební podmínky

3.1. Celková cena za službu či služby je stanovena na základě platné aktuální ceny zveřejněné na webové stránce a hradí se prostřednictvím bezhotovostní platby níže specifikovanými metodami. Společnost akceptuje tyto platební metody:

- Platba převodem

- Platba platební kartou přes platební bránu Stripe

- Prodej na splátky u vybraných produktů

- Předplatné u vybraných služeb

3.2. Společnost má právo na změnu ceníků, úpravu cen a poskytnutí zvýhodněných balíčků služeb v rámci kampaní, které jinak nelze zakoupit samostatně ani je nelze nárokovat zpětně.

3.3. Klient je povinen uhradit celkovou cenu za službu či služby vždy před uskutečněním této služby, přičemž za úhradu služby se považuje připsání částky na účet společnosti nebo potvrzení o přijetí platby platební bránou Stripe, jinak službu nelze poskytnout.

3.4. Ceny služeb jsou stanoveny v měnové jednotce CZK. Je rovněž možné uhradit cenu služeb v jiné měně než CZK. Společnost přijímá platby v EUR a PLZ.

3.5. Vybrané produkty mají také možnost platby na splátky, pokud je tato možnost uvedena v objednávkovém formuláři. Pokud není uvedena v objednávkovém formuláři, tato možnost není pro danou službu dostupná a není zpětně nárokovatelná.

3.6. Podmínky splátek a předplatného závisí na druhu produktu/služby, který si vyberete. Podrobnosti a ceny jednotlivých předplatných si můžete prohlédnout při přihlašování se k druhu předplatného a také v potvrzení zaslaném e-mailem po každé úspěšné platbě za vaše předplatné.

3.7. Po uplynutí doby předplatného bude vaše předplatné automaticky obnoveno. Před automatickým obnovením měsíčního/ročního předplatného vás budeme informovat. Pokud předplatné nezrušíte, bude vaše aktuální předplatné automaticky obnoveno. Automatické obnovení předplatného můžete kdykoliv zrušit napsáním na email "podpora@jirisedek.com". Uhrazené předplatné nelze zrušit. V případě, že v době trvání předplatného nebudete služby jakýmkoli způsobem využívat, nevznikne vám nárok na jakoukoliv náhradu za nevyužívání předplatného nebo vrácení ceny za předplatné.

3.8. V případě online platby jsou tyto platby zpracovávány zpracovatelem plateb Stripe (https://stripe.com/en-cz). Chcete-li předplatné touto formou, musíte do Stripe přidat platební kartu. Při přidávání platební karty souhlasíte s uložením platebních údajů do platební brány Stripe, která s údaji nakládá podle nejvyššího mezinárodního bezpečnostního standardu DPF PCI-DSS Level 1. (https://docs.stripe.com/security)Společnost Šedek & Partner s.r.o. neuchovává žádné údaje o platebních kartách klientů.

4. Členská sekce a klientský účet

4.1. Po uzavření kupní smlouvy si klient může vytvořit klientský účet v online rozhraní členské sekce vedené na odkaze https://member.jirisedek.com (dále jen „Členská sekce“). Členská sekce je uzavřené webové rozhraní webu jirisedek.com, kde je klientům zpřístupněn veškerý online obsah, který si zakoupili a uhradili v rámci objednávkového formuláře. Členové získávají přístup ke vzdělávacím kurzům, záznamům webinářů a kalendáři živých událostí.

4.2 Přístupy do členské sekce klient obdrží po uhrazení platby za danou službu či úhradou první platby členství či splátky v případě splátkového prodeje na e-mailovou adresu použitou při objednání služby.

- E-mailovou adresu

- Vygenerované heslo pro přístup

Klient bere na vědomí, že je povinen svůj zabezpečený uživatelský účet chránit před zneužitím a neposkytovat své přístupy třetím osobám. Klient nese odpovědnost za jakékoli porušení a je povinen nahlásit případné zneužití bez zbytečných odkladů.

4.3. Klient bere na vědomí, že Členská sekce obsahuje materiály, na které se vztahuje duševní vlastnictví autora. Veškeré materiály jsou proto určené pouze jemu. Kupující se zavazuje nešířit dále tyto materiály a nesdílet obdržené odkazy s třetími osobami. Kupující se zavazuje, že nebude obsah dále rozšiřovat a poskytovat materiály třetím stranám. Neoprávněné šíření produktu třetími stranami může mít právní dopady pro kupujícího.Při porušení této povinnosti je klient povinen uhradit Společnosti Šedek & Partner s.r.o. smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč, a to do 7 dnů od výzvy zaslané společností Šedek & Partner s.r.o. nebo jejím právním zástupcem. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené jak poskytovatelům služeb, tak třetím osobám, zejména ostatním uživatelům členské sekce.

5. Změna termínu nebo nevyčerpání služby

5.1. Změnu termínu individuální konzultace ze strany klienta je možné provést nejpozději do 24 hodin před počátkem sjednané konzultace, a to prostřednictvím kontaktního e-mailu zaslaného klientem Společnosti. Později uskutečněné pokusy o změnu termínu či zrušení konzultace již nejsou možné a úhrada za konzultaci nemůže být jakkoli refundována či termín konzultace změněn na termín odlišný.

5.2. V případě vzniku okolností, které brání poskytnout klientovi služby ze strany Společnosti objektivní překážky poskytnout klientovi služby, je Společnost povinna klienta bez zbytečného odkladu o této skutečnosti uvědomit a poskytnout mu náhradní termín konzultace.

5.3. V případě vzniku okolností, které brání poskytovatelům služeb uskutečnit živou akci nebo událost objektivní překážky poskytnout klientovi služby, se termín poskytnutí služby přesouvá na nejbližší další Společností daný termín příslušné události. Pokud klient nemůže službu v tomto termínu čerpat, může vznést poskytovatelům služeb žádost o prodloužení termínu čerpání služby či změnu služby.

5.4. Pokud klient nečerpá službu z důvodů na své straně, zejména z důvodu svého rozhodnutí, zdravotního stavu a dalších důvodů (např. izolace, karanténa), úhrada za službu nemůže být jakkoli automaticky refundována. Klient je oprávněn účast na této živé akci nebo konferenci převést bezúplatně na třetí osobu, které bude umožněno účastnit se události po oznámení Společnosti původním klientem.

5.5. V případě nevyčerpání poměrné části objednaných služeb ze strany klienta není klient oprávněn k vrácení ceny služeb nebo k neuhrazení zbývající části ceny služeb, toto platí i v případě platby za služby na splátky.

6. Garance a odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Klient má s výjimkou případů upravených v ust. § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) nebo jiných případů, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, právo od kupní smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží nebo dodání služby (přístupu do členské sekce). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na e-mailovou adresu podpora@jirisedek.com. Klient bere na vědomí, že u služeb, jako jsou konzultace a živé akce, nelze uplatnit odstoupení od kupní smlouvy. 

6.2. Pokud klient nevyužije z důvodů na své straně již uhrazené služby, nevzniká mu nárok na náhradu či vrácení uhrazené částky.

6.3. Pokud klient nevyužívá z důvodů na své straně již uhrazené poskytované služby (online programy, webináře apod.), není tato okolnost důvodem pro odstoupení od kupní smlouvy.

7. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

7.1. Odesláním svých osobních údajů beru na vědomí, že podnikatel Jiří Šedek, se sídlem Vršava I/7151, 760 01 Zlín,  („Jiří Šedek“), je oprávněn zpracovávat vámi poskytnuté osobní údaje po dobu 3 let, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Bližší informace o vašich právech a o zpracování osobních údajů jsou dostupné na http://www.jirisedek.com/ochrana-osobnich-udaju. Další informace o zpracování údajů poskytuje Jiří Šedek - pověřenec pro ochranu osobních údajů, který je dostupný na e-mailové adrese podpora@jirisedek.com. Zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, uživatelské informace o jeho chování ve webovém rozhraní, nastavení využívaných programů, chování na internetu a tzv. cookies (dále společně vše jen jako „osobní údaje“) udělujete souhlas se zasíláním sdělení a účelům výhradně k marketingovým, pro realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetí osobě.

7.2. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

7.3. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kontaktní údaje prodávajícího:

Šedek & Partner s.r.o.

IČO: 01995448 DIČ: CZ01995448

Fakturační adresa: Vršava I/7151, 760 01 Zlín

Kontaktní adresa:

Zarámí 89, 760 01 Zlín

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 15. 2. 2024

Můj začátek v network marketingu

Moje cesta k síťovému marketingu nebyla vždy jasná. Než jsem našel svůj směr, procházel jsem pracovním životem, který mi přinášel málo radosti a bez perspektivy budoucnosti. Každý den jsem byl uvězněn v práci, která mi neposkytovala žádnou vášeň nebo smysl. Ale věděl jsem, že mám víc co nabídnout.

Poté, co jsem objevil potenciál síťového marketingu, bylo mi jasné, že se mi naskytla příležitost, kterou jsem celou dobu hledal. Ale jako mnoho začínajících síťařů, i já jsem čelil mnoha výzvám. Bylo to jako chodit po nezmapovaném terénu, kde se zdálo, že žádná cesta nevede k úspěchu...

© 2022-2025 Všechna práva vyhrazena. 

Šedek & Partner s.r.o.

IČO - 01995448  DIČ - CZ01995448

Vršava 7151/1 | 76001 Zlín

Zásady ochrany osobních údajů

Obchodní podmínky

o mNě

PRODUKTY

oBSAH

KONTAKT